DRUŠTVO OSTALI SPORTOVI SPORT VESTI

Belocrkvanin snagom osvojio Srbiju i Balkan

Sa­va Va­si­lev­ski iz ba­nat­ske Be­le Cr­kve je pr­vak Bal­ka­na i Sr­bi­je u di­za­nju te­re­ta (Po­wer lif­ting), u ka­te­go­ri­ji do 90 ki­lo­gra­ma – ve­te­ra­ni. Tri pu­ta u dve ka­te­go­ri­je je oba­rao i sop­stve­ne re­kor­de. Ima 68 go­di­na, a pre bez­ma­lo po­la ve­ka po­čeo je da gra­di pa­u­er­lif­ting ka­ri­je­ru. Za ovu sport­sku di­sci­pli­nu, či­ji sa­vre­me­ni raz­voj po­či­nje